Obs. NL
UTC
  Aug
  Sat
  13
  00
  Aug
  Sun
  14
  00
  Aug
  Mon
  15
  00
  Aug
  Tue
  16
  00
  Aug
  Wed
  17
  00