DWD analyse
UTC
  Sep
  Fri
  23
  00
  Sep
  Sat
  24
  00
  Sep
  Sun
  25
  00
  Sep
  Mon
  26
  00
  Sep
  Tue
  27
  00