NCEP analyse
UTC
  Jan
  Fri
  21
  00
  Jan
  Sat
  22
  00
  Jan
  Sun
  23
  00
  Jan
  Mon
  24
  00
  Jan
  Tue
  25
  00
  Jan
  Wed
  26
  00
  Jan
  Thu
  27
  00
  Jan
  Fri
  28
  00