Obs. NL
UTC
  Aug
  Thu
  11
  00
  Aug
  Fri
  12
  00
  Aug
  Sat
  13
  00
  Aug
  Sun
  14
  00
  Aug
  Mon
  15
  00