NCEP analyse
UTC
  Jan
  Fri
  3
  00
  Jan
  Sat
  4
  00
  Jan
  Sun
  5
  00
  Jan
  Mon
  6
  00
  Jan
  Tue
  7
  00
  Jan
  Wed
  8
  00
  Jan
  Thu
  9
  00
  Jan
  Fri
  10
  00