DWD analyse
UTC
  Jan
  Fri
  1
  00
  Jan
  Sat
  2
  00
  Jan
  Sun
  3
  00
  Jan
  Mon
  4
  00
  Jan
  Tue
  5
  00
  Jan
  Wed
  6
  00
  Jan
  Thu
  7
  00
  Jan
  Fri
  8
  00
  Jan
  Sat
  9
  00
  Jan
  Sun
  10
  00
  Jan
  Mon
  11
  00
  Jan
  Tue
  12
  00
  Jan
  Wed
  13
  00
  Jan
  Thu
  14
  00
  Jan
  Fri
  15
  00
  Jan
  Sat
  16
  00