UKMO analyse
UTC
  Jan
  Fri
  7
  00
  Jan
  Sat
  8
  00
  Jan
  Sun
  9
  00
  Jan
  Mon
  10
  00
  Jan
  Tue
  11
  00
  Jan
  Wed
  12
  00
  Jan
  Thu
  13
  00
  Jan
  Fri
  14
  00
  Jan
  Sat
  15
  00
  Jan
  Sun
  16
  00
  Jan
  Mon
  17
  00
  Jan
  Tue
  18
  00
  Jan
  Wed
  19
  00
  Jan
  Thu
  20
  00
  Jan
  Fri
  21
  00
  Jan
  Sat
  22
  00
  Jan
  Sun
  23
  00
  Jan
  Mon
  24
  00
  Jan
  Tue
  25
  00
  Jan
  Wed
  26
  00
  Jan
  Thu
  27
  00
  Jan
  Fri
  28
  00
  Jan
  Sat
  29
  00
  Jan
  Sun
  30
  00
  Jan
  Mon
  31
  00
  Feb
  Tue
  1
  00
  Feb
  Wed
  2
  00
  Feb
  Thu
  3
  00
  Feb
  Fri
  4
  00
  Feb
  Sat
  5
  00
  Feb
  Sun
  6
  00
  Feb
  Mon
  7
  00
  Feb
  Tue
  8
  00
  Feb
  Wed
  9
  00
  Feb
  Thu
  10
  00
  Feb
  Fri
  11
  00
  Feb
  Sat
  12
  00
  Feb
  Sun
  13
  00
  Feb
  Mon
  14
  00
  Feb
  Tue
  15
  00
  Feb
  Wed
  16
  00
  Feb
  Thu
  17
  00
  Feb
  Fri
  18
  00
  Feb
  Sat
  19
  00
  Feb
  Sun
  20
  00
  Feb
  Mon
  21
  00
  Feb
  Tue
  22
  00
  Feb
  Wed
  23
  00
  Feb
  Thu
  24
  00
  Feb
  Fri
  25
  00
  Feb
  Sat
  26
  00
  Feb
  Sun
  27
  00
  Feb
  Mon
  28
  00
  Mar
  Tue
  1
  00
  Mar
  Wed
  2
  00
  Mar
  Thu
  3
  00
  Mar
  Fri
  4
  00
  Mar
  Sat
  5
  00
  Mar
  Sun
  6
  00
  Mar
  Mon
  7
  00
  Mar
  Tue
  8
  00
  Mar
  Wed
  9
  00
  Mar
  Thu
  10
  00
  Mar
  Fri
  11
  00