UKMO analyse
UTC
  Nov
  Thu
  5
  00
  Nov
  Fri
  6
  00
  Nov
  Sat
  7
  00
  Nov
  Sun
  8
  00
  Nov
  Mon
  9
  00
  Nov
  Tue
  10
  00
  Nov
  Wed
  11
  00
  Nov
  Thu
  12
  00
  Nov
  Fri
  13
  00
  Nov
  Sat
  14
  00
  Nov
  Sun
  15
  00
  Nov
  Mon
  16
  00
  Nov
  Tue
  17
  00
  Nov
  Wed
  18
  00
  Nov
  Thu
  19
  00
  Nov
  Fri
  20
  00
  Nov
  Sat
  21
  00
  Nov
  Sun
  22
  00
  Nov
  Mon
  23
  00
  Nov
  Tue
  24
  00
  Nov
  Wed
  25
  00
  Nov
  Thu
  26
  00
  Nov
  Fri
  27
  00
  Nov
  Sat
  28
  00
  Nov
  Sun
  29
  00
  Nov
  Mon
  30
  00
  Dec
  Tue
  1
  00
  Dec
  Wed
  2
  00
  Dec
  Thu
  3
  00
  Dec
  Fri
  4
  00
  Dec
  Sat
  5
  00
  Dec
  Sun
  6
  00
  Dec
  Mon
  7
  00
  Dec
  Tue
  8
  00
  Dec
  Wed
  9
  00
  Dec
  Thu
  10
  00
  Dec
  Fri
  11
  00
  Dec
  Sat
  12
  00
  Dec
  Sun
  13
  00
  Dec
  Mon
  14
  00
  Dec
  Tue
  15
  00
  Dec
  Wed
  16
  00
  Dec
  Thu
  17
  00
  Dec
  Fri
  18
  00
  Dec
  Sat
  19
  00
  Dec
  Sun
  20
  00
  Dec
  Mon
  21
  00
  Dec
  Tue
  22
  00
  Dec
  Wed
  23
  00
  Dec
  Thu
  24
  00
  Dec
  Fri
  25
  00
  Dec
  Sat
  26
  00
  Dec
  Sun
  27
  00
  Dec
  Mon
  28
  00
  Dec
  Tue
  29
  00
  Dec
  Wed
  30
  00
  Dec
  Thu
  31
  00
  Jan
  Fri
  1
  00
  Jan
  Sat
  2
  00
  Jan
  Sun
  3
  00
  Jan
  Mon
  4
  00
  Jan
  Tue
  5
  00
  Jan
  Wed
  6
  00
  Jan
  Thu
  7
  00