GFS analyse
UTC
  Nov
  Fri
  6
  00
  Nov
  Sat
  7
  00
  Nov
  Sun
  8
  00
  Nov
  Mon
  9
  00
  Nov
  Tue
  10
  00
  Nov
  Wed
  11
  00
  Nov
  Thu
  12
  00
  Nov
  Fri
  13
  00
  Nov
  Sat
  14
  00
  Nov
  Sun
  15
  00
  Nov
  Mon
  16
  00
  Nov
  Tue
  17
  00
  Nov
  Wed
  18
  00
  Nov
  Thu
  19
  00
  Nov
  Fri
  20
  00
  Nov
  Sat
  21
  00